Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

20 Ekim 2017
Cuma
İyi İkindiler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren şiir özellikleri Temsilcileri

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Özellikleri:

 Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya  çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe  karşılıkları kullanılmıştır.
 Hece vezni kullanılmıştır.
 Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin tema ve içerik bakımından Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiiriyle benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştıracak
olursak;

1. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.
2. Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temalar etrafında şiirler yazılmıştır.
3. Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır. 

4. Şiirlerde hemen hemen aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.
5. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler birer  dergi etrafında kümelenmişlerdir.
6. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı  edebiyatçılarından diğerlerine göre daha fazla etkilenmişlerdir.


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar

1. AHMET KUTSİ TECER (1901 – 1967)

 “Neredesin?” şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.
 Şair ve oyun yazarıdır.
 Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Âşık Veysel’i edebi-
yat dünyamıza o tanıtmıştır.

Eserleri:
Şiir: Şiirler
Oyunları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı.


2. ARİF NİHAT ASYA (1904 – 1975)

 “Bayrak Şairi” olarak bilinir.
 Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
 Dini ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir.
 Rubai türünün son ustalarındandır.

Eserleri:
Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü.
Mensur Şiir: Yastığımın Rüyası, Ayetler.
Düzyazı: Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz.

3. KEMALETTİN KAMU (1901 – 1948)

 Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır.
 “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.

Eserleri:
Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları

4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904 – 1946)

 Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 Anadolu’yu, tarihi, deniz güzelliklerini işlemiştir.

Eserleri:
Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902 – 1994)

 Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.

Eserleri:
Şiir: Bu Vatan Kimin?
Düzyazı: Dedem Korkut'un Kitabı, Kâtip Çelebi'den Seçmeler, Destursuz
Bağa Girenler

 

6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903 – 1992) 

Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde  çağdaş şiirler yazdı.
 Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı.

Eserleri:
Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler

7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908 – 1969)

 Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır.
 Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır.
 “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.

Eserleri:
Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri

 

8. MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885– 1956)

 

Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun olarak hem  heceyle hem de aruzla epik şiirler yazmıştır.
 Şiirleri dışında önemli eseri ‘Üç İstanbul’ adlı romanıdır. 

Eserleri:
Şiir: Türk’ün Şehnamesi
Roman: Üç İstanbul

BEŞ HECECİLER

Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in
oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle 
vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

HİSARCILAR

1950’lerde “Hisar” dergisi etrafında toplanan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur.

 İlk sayısı 1950’de yayımlanan Hisar dergisi, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüştür. 1950-1957 arasında yetmiş beş sayı; 1964-1980 arasında iki yüz iki sayı yayımlanmıştır.

 Garipçilere ve İkinci Yeniciler’e tepki göstermişler ve milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.
 Ölçü, uyak gibi klâsik edebiyat öğelerini kullanarak, aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.
 Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması ve bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.  

 Şiir güzelliğini korumak koşuluyla; aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir.

 

1. İLHAN GEÇER (1917 – 2004)

 Daha çok duyguya yaslanan şiirler yazmıştır.
 Şiirleri dışında eleştirileri de vardır.
 Uzun yıllar Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır.

Eserleri:
Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste

2. MUNİS FAİK OZANSOY (1911 – 1975)

 Hisar dergisi çevresine girerek burada başyazılar yazmıştır.
 Bir duygu şairi olarak, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet  Hamdi Tanpınar'daki şiir zevkini yakalamaya çalışmıştır.

Eserleri:
Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Yakarış,
Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma, Kaybolan Dünya, Düşündüğün Gibi

 

3. YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1936 -  .........)

 

Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuşmuştur.
 Şiirlerinde, Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların  sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir.
 Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır.
 Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır.

Eserleri:
Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman
Gezi Yazısı: Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan Türkistan

4. MEHMET ÇINARLI (1925 – 1999)

 Lise öğrencisi iken şiir yazmaya başlayan sanatçı, şiirlerini 
önce Antalya Gazetesi, Yedigün ve Yarımay dergilerinde, sonra Çınaraltı ve Doğu’da, daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Hisar dergisinde yayımlar.

 Türk Yurdu, Çağrı, İlgaz ve Töre dergilerinde de yazmıştır.

 Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır.   Yerli ve millî kültürle beslenen şiirleri şekil yönünden mükemmel, muhteva yönünden de orijinal hayâllerle doludur.

 Sâde, yaşayan Türkçe ile ferdî ve millî meseleleri anlatır.
 Hisar dergisinde yayımladığı deneme ve tenkit yazıları Hisar dergisi Çevresinde bir şâirler okulunun oluşmasını sağlamıştır.
 “Yeni Bîr Dünyâ Kurmuşum” adlı kitabı ile 1976’da Türkiye Millî Kültür

Vakfı Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.

 Şairin Hisar dergisinin 26.sayısında geniş bir biyografisi mevcuttur.

Eserleri
Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum
Deneme ve makaleleri: Halkımız ve Sanatımız, Söylemek Yaraşır,
Sanatçı Dostlarım

 


Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırTürk Edebiyatı>>Lise 4 Edebiyat
16.07.2014 21:21
44050 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.