Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

turkiyenin-yersekilleri

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 Türkiye'de akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

 

A) Alüvyon taşıma güçleri fazladır.
B) Enerji potansiyelleri yüksektir.
C) Ulaşımda kolaylık sağlarlar.
D) Akış hızları fazladır.
E) Mekanik aşındırmaları fazladır.
 

Cevabını Göster:


 Yatak eğimlerinin fazla olması hızı artırır. Ulaşımı güçleştirir. Cevap: C
Örnek Soru 2:


 Yükseltinin fazla olduğu ovalarda tarım ürünlerinin çeşitliği azdır.

Aşağıda verilen ovaların yükseltileri dikkate alınırsa hangisinde tarım ürünü çeşitliliğinin daha az olduğu söylenebilir?
 
A) Menemen B) Çukurova C) Silifke       D) Başkale   E) Altınbaşak
 

Cevabını Göster:


Burada en yüksek ova Başkale daha sonra Altınbaşak ovasıdır. Cevap: D
Örnek Soru 3:


 Akdeniz Bölgesi'nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır.

Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği bu yer şekillerinin oluşumuna neden olur?

A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
B) Rüzgâr aşındırmasının etkili olması
C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması
D) Çok sayıda göl bulunması
E) Kıta sahanlığının dar olması
 

Cevabını Göster:


 Bu şekiller karstik şekillerdir. Cevap: C
Örnek Soru 4:


 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Türkiye'nin yer şekillerinin etkisi yoktur?

 

A) Kısa mesafelerde iklim değişikliği
B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güçlüğü
C) Kıyı ile iç kesimler arasında yağış miktarının farklı olması
D) Akdeniz kıyılarında yazların sıcak ve kurak geçmesi
E) Ege kıyılarında denizin Akdeniz kıyılarına göre sığ olması
 

Cevabını Göster:


 Akdeniz kıyılarındaki iklim özelliğine iklimin etkisi yoktur. Cevap: D
Örnek Soru 5:


 Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?


A) Adapazarı ovası       B) Bafra ovası       C) Çukurova D) Silifke ovası         E) Menemen
 

 


Cevabını Göster:


Adapazarı tektonik kökenli bir ovadır. Cevap: A
Örnek Soru 6:


 Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir.

Buna göre, Türkiye'de aşağıda verilenlerden hangisinde karstik göl oluşumu daha fazladır?

A) Antalya Bölümü
B) Adana Bölümü
C) Yukarı Sakarya Bölümü
D) Orta Fırat Bölümü
E) Ergene Bölümü
 

Cevabını Göster:


 Antalya bölümü karstik arazilerin yaygın olduğu bölümümüzdür. Cevap: A
Örnek Soru 7:


 Türkiye okyanuslara kıyısı olmadığı için kıyılarında gel -git genliği azdır.

Türkiye kıyılarında gel - git olayı daha etkili olsaydı aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşması beklenemezdi?
A) Antalya Ovası B) Altınbaşak
C) Adapazarı Ovası D) Çukurova            E) Amik Ovası
 

Cevabını Göster:


 Çukurova bir deltadır. Eğer gelgit etkili olsa denizde birikme az olur delta oluşmazdı. Cevap: D
Örnek Soru 8:


 I. Marmara'da Kapıdağ Yarımadası

 II. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması
 III. Marmara'da Büyük ve Küçük Çekmece göllerinin oluşması
 
Yukarıda verilenlerden hangileri dalga ve akıntıların biriktirmesi sonucunda oluşmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II              D) II ve III E) I ve III
 

Cevabını Göster:


 Faezler biriktirme değil aşınım şekilleridir. Cevap:B
Örnek Soru 9:


 


Cevabını Göster:


 Ülkemizde horst ve grabenlere ege kıyılarımızda rastlanır. Cevap:A
Örnek Soru 10:


 


Cevabını Göster:


 III numarada bir deılta ovamız-bafra- vardır buradaki topraklar yerli değil taşınmıştır. Cevap: C
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


 1 numarada dağlar denize dik uzanığından dağların arasındaki oluklardan daha kolay sokulacaktır. Cevap: A
Örnek Soru 12:


 


Cevabını Göster:


 Haliçler daha çokmgelgit olayının etkli olduğu kıyılarda -kıyı deniz ya da okyanus kıyılarına- görülür. ülkemi kıyılarında etkili değildir. Cevap: C
Örnek Soru 13:


 


Cevabını Göster:


 Karlar hemen erimediği için kışın akım düşer ve ilkbaharda eriyerek akımı artırır. Cevap: A
Örnek Soru 14:


 


Cevabını Göster:


 4 numara ceyhan ve seyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova deltasınır. buralarda delta görülmez. Cevap: D
Örnek Soru 15:


 


Cevabını Göster:


 Ülkemizde en fazla heyelan d. Karadenzide görülür. Cevap:D
Örnek Soru 16:


 


Cevabını Göster:


 Şekilde dalga biriktirmesi ile oluşmuş bir tombolo vardır. En güzel örneğimiz Kapıdağ yarımadasıdır. Cevap: C
Örnek Soru 17:


 


Cevabını Göster:


 Yıldız dağları Trakyada yer alır ve kırık değil kıvrım dağlarıdır. Cevap: D
Örnek Soru 18:


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeolojik dönemlerde geçirdiği oluşumlarla ilgili bir özellik değildir?


A) Kıvrım dağlarının oluşması
B) Batı Anadolu'da kırıklı yapının oluşması
C) Çeşitli madenlerin oluşması
D) Engebeli araziler yanında geniş düzlüklerin de bulunması
E) Kuzeye doğru gidildikçe Güneş ışınlarının dar açılarla gelmesi
 


Cevabını Göster:


 Güneş ışınlarının geliş açısı jeolojik geçmişle ilgili değil başta matematik konum ile ilgilidir. Cevap: E
Örnek Soru 19: 

 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki, dağların genel özelliklerinden biri değildir?
 

 
A) Doğu-batı yönlü uzanırlar
B) Volkanik dağlar, sıradağ özelliği gösterir.
C) Doğuya gidildikçe yükseltileri artar.
D) Kuzey ve güneydeki dağlar kıyıya paralel uzanırlar.
E) İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da birbirlerine yaklaşırlar.
 

Cevabını Göster:


 volkanik dağlarımız sıradğ değil tek dağ özelliği gösterir. Cevap: B
Örnek Soru 20:


 Bazı yanardağlar oluştuktan sonra yeni bir patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk (kaldera) oluşabilmektedir.

Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir?
 
A) Yıldız                   B) Nemrut           C) Menteşe D) Kaçkar         E) Amanos
 

Cevabını Göster:


 Nemrut dağının teperinde bir Kaldera bulunmakta ayrıca burası bir göle de ev sahipliği yapmaktadır. Cevap: B
Örnek Soru 21:


 Aşağıdakilerden hangisinin fazla olması, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ortalama yükseltisinin diğer bölgelerimize göre daha fazla olduğunu kanıtlamaz?

 

A) Kar yağışlarının                 B) Kapalı havzaların
C) Vadilerin derinliğinin D) Sirk göllerinin                        E) Donma süresinin
 

Cevabını Göster:


 Kapalı havzalar yerşekilleri ile de ilgilidir. Ama yükselti ile ilgili değildir. Cevap: B
Örnek Soru 22:


 Çukurova ve Çarşamba delta ovaları, Konya ve Malatya ovalarından daha verimlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?


A) Çukurova ve Çarşamba ovalarının oluşumunda taşınmış toprakların (alüvyon) fazla olması
B) Ovalardaki sulama koşullarının farklı olması
C) Yılık sıcaklık ortalamalarının farklı olması
D) Yıllık yağış miktarlarının farklı olması
E) Konya ve Malatya ovalarında bitki örtüsünün daha cılız olması


Cevabını Göster:


 Doğal bitki örtüsü bir yerdeki tarımsal verimi etkilemez. Cevap: E
Örnek Soru 23:


 Türkiye'deki arazilerin %92'si deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?
 
A) Genç oluşumlu arazilerin yaygın olması
B) Alp-Himalaya sistemi üzerinde bulunması
C) Kırıklı yapıya sahip olması
D) Tabakaların yerleşmemiş olması
E) I. jeolojik zaman oluşumlarının bulunması
 

Cevabını Göster:


 1. jeolojik zaman arazileri ülkemizde çok azdır. ve buralar depremsellik yönünden kısmen sağlam yerlerdir. Cevap: A
Örnek Soru 24:


 Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ortalama yükseltileri fazladır.
B) Ovalardan sonra yoğun yerleşme alanlarıdır.
C) Tahıl tarımı için uygun alanlarıdır.
D) Kırık hatları üzerinde yer alırlar.
E) Hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri yaygındır.
 

Cevabını Göster:


 Platolar değil tektonik ovalarımız kırık hatları üzerinde yer alır. Ceavap: D
Örnek Soru 25:


 Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?

A) Yüksek olması nedeniyle ikliminin tarıma elverişsiz olması
B) Toprakların parçalı olması
C) Hayvancılığın ekonomik gelirinin fazla olması
D) Tarım ürünleri çeşidinin az olması
E) Hayvancılığın devlet tarafından desteklenmesi
 

Cevabını Göster:


 Yüksek olması sıcaklık ortalamsını düşürür bu da tarımı olumsuz etkiler Cevap: A
Örnek Soru 26:


 Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Ege'ye dökülen akarsularımız menderesler oluştururlar.
B) Rejimleri genelde düzensizdir.
C) Akdeniz'e dökülenler, denge profiline en yakındır.
D) Havzaları dar, boyları kısadır.
E) Genelde enerji potansiyelleri fazladır.
 

Cevabını Göster:


 Akdenize dökülenler değil Marmara ve Egedekiler denge profiline daha yakındır. Cevap:C
Örnek Soru 27:


 Türkiye yakın jeolojik devirdeki epirojenik hareketlerle bugünkü görüntüsünü almıştır.

Bu oluşum akarsularımızın en çok hangi özelliğini etkilemiştir?

A) Denge profiline ulaşmamalarını
B) Ulaşıma elverişsiz olmalarını
C) Debilerinin düşük olmasını
D) Rejimlerinin düzensizliğini
E) İlkbaharda kar erimeleri ile debilerinin artmasını
 

Cevabını Göster:


 Toptan yükselen akarsular denge profilinden uzaklaşı akış hızı ve derine aşındırması artar. Cevap: A
Örnek Soru 28:


 Ülkemizin akarsuları ulaşıma elverişli değildir.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi akarsularımızda ulaşım yapılamamasının nedenlerinden biri değildir?
 
A) Yatak eğimlerinin fazla olması
B) Debilerinin (akım) düşük olması
C) Doğu-batı yönünde akmaları
D) Akarsu yataklarının darlığı
E) Rejimlerinin düzensiz olması
 

Cevabını Göster:


 Akarsuların akış yönü ulaşımı etkilemez. Cevap: C
Örnek Soru 29:


 Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?
 
A) Deprem kuşağı içinde bulunması ve bundan etkilenmesi
B) Akarsu aşındırma şekillerinin fazla olması
C) Sıcak su kaynaklarının bol olması
D) Buzul etkisiyle oluşan kıyılara rastlanmaması
E) Akarsuların enerji potansiyelinin fazla olması
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizdeki kıyılarda buzul izlerine rastlanmaması matematik konumumuzun bir sonucudur. Cevap: D
Örnek Soru 30:


 Türkiye ılıman kuşakta yer alan bir ülke olmasına rağmen, bazı yerlerde buzul etkisine rastlanmaktadır.

Buzul etkisinin görülmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti
B) Enlem
C) Bakı
D) Yer şekilleri
E) Jeolojik yapı
 

Cevabını Göster:


 4. jeolojik zamanda buzullar Türkiyede 2300 metrelere kadar inmiştir. Bu durumun nedeni yükseltidir.               Cevap:A
Örnek Soru 31:


 Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.

Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en fazladır?
A) Konya Ovası B) Ergene Havzası
C) Mardin Yöresi D) Taşeli Platosu
E) Muş-Varto Yöresi
 

Cevabını Göster:


 Kuzey Anadolu fay hattı saros körfezinden başlayı Muş Vartoya kadar uzanır. Bu yüzden bu hatta tektonik deprem ve çöküntü ovaları yaygındır.        Cevap:E
Örnek Soru 32:


 Türkiye kıyılarında gelgit genliği fazla olsaydı, aşağıdaki ovalardan hangisi oluşmazdı?

A) Bursa B) Konya C) Bafra            D) Yukarı Sakarya    E) Harran
 

Cevabını Göster:


 Bafra ovası bir deltadır gelgit genliği fazla olursa akarsu biriktirme yapamaz ve delta oluşamaz.            Cevap:C
Örnek Soru 33:


     • Akarsu erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun eğimli arazilerde hızlıdır.

     • Rüzgar erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun kurak bölgelerde hızlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hem akarsu hem de rüzgar erozyonunu önleyici ortak bir çalışmadır?
 
A) Akarsuların önüne baraj yapmak.
B) Toprağı eğime dik sürmek.
C) Eğimli yamaçları taraçalamak.
D) Toprak üzerinde otsu veya odunsu bitki örtüsü oluşturmak.
E) Akarsuların yatak eğimlerini azaltmak.
 

Cevabını Göster:


 Bitki örtüsünü güçlendirmek hem rüzgar hem de akarsu erozyonunu azaltır.          Cevap: D
Örnek Soru 34:


 Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?

 

A) Hidroelektrik potansiyelini
B) Toprak erozyonunu
C) Kısa mesafelerde sıcaklık farklarını
D) Tarıma elverişli alanları
E) Akarsuların akış hızını
 

Cevabını Göster:


 Yerşekillerinin engebeli olması tarım alanlarını daraltır. Çünkü eğimli alanlarda tarım yapmak güçleşir.         Cevap:D
Örnek Soru 35:


 Ülkemizdeki akarsuların rejimleri düzensiz, debileri düşük, yatak eğimleri fazladır.

Akarsularımızın yatak eğimlerinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A) Ulaşıma ve taşımacılığa elverişsiz olmasına
B) Mekanik aşındırmanın fazla olmasına
C) Su miktarının fazla olmasına
D) Enerji potansiyellerinin yüksek olması
E) Hızlarının fazla olmasına
 

Cevabını Göster:


 Akarsulardaki su miktarı eğimle ilgili değildir. Yağış iklim havza genişliği kayaçların geçirimliliği gibi faktörler etki eder.        Cevap:C
Örnek Soru 36:


 Akarsular, vadilerini kazıp derinleştirdikçe yatak eğimi azalır. Bu yüzden zamanla akış yavaşlar. Derine aşınım hızını yavaş yavaş kaybeder. Mendereslerin oluşumuyla akarsu yatağındaki pürüzler ortadan kalkmış olur. Akarsuların en son kazandığı bu şekle denge profili denir.

Türkiye coğrafi bölgeleri sadece yükselti yönünden ele alındığında hangi bölgenin akarsuları daha önce denge profiline ulaşabilir?

A) Marmara Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 

Cevabını Göster:


 Marmara bölgesinin yükseltisi daha azdır. bu yüzden daha önce Denge profiline ulaşacaktır.     Cevap:A
Örnek Soru 37:


 Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatlarıyla paralellik gösterir.

Buna göre Jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Konya B) Denizli C) İzmir     D) Kütahya  E) Bursa
 

Cevabını Göster:


 Sıcak sular fay hatları volkanizma ile yakından ilgilidir. Konya fay hatlarına daha uzak ve sıcak su yönünden fakirdir.          Cevap:A
Örnek Soru 38:


 Akıntılar, deniz suyunun kütlesel hareketi sonucu oluşurlar.

I. Sürekli rüzgarlar.
II. Tuzluluk ve seviye farkı
III. Gelgit
IV. Enlem
Ülkemizin özellikleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangi ikisinin boğazlardaki akıntıların oluşumunda daha etkili olduğu söylenebilir?
 
A) I ve II    B) II ve III C) III ve IV        D) I ve IV E) II ve IV
 

Cevabını Göster:


 Tuzluluk yoğunluk farkına neden oluyor, enlem sıcaklık farkına tuzluluğa yoğunluk farkına neden oluyor ve akıntılar oluşuyor.           Cevap:E
Örnek Soru 39:


 Kapalı havzaların en geniş olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangileridir?

 

A) Karadeniz-İç Anadolu
B) İç Anadolu-Doğu Anadolu
C) Akdeniz-Ege
D) Doğu Anadolu-Marmara
E) Karadeniz-Akdeniz
 

Cevabını Göster:


 İç Anadoluda Tuz gölü çevresi Doğu Anadoluda Vangölü çevresi kapalı havzalardır.      Cevap:B
Örnek Soru 40:


 


Cevabını Göster:


 Heyelan daha çok karadenizde, Erezyon ise orta anadolu ve güneydoğu anadoluda yaygındır.      Cevap:D
Örnek Soru 41:


 


Cevabını Göster:


 Karadeniz bölgesinde nem ve sudan dolayı, Akdenizde ise kalker den yani kayaç cinsinden dolayı aşınma olur.      Cevap:C
Örnek Soru 42:


 


Cevabını Göster:


 1 numaralı bölge orta karadenizi gösteriyor ve volkanizma etkili olmamıştır.      Cevap:A
Örnek Soru 43:


 


Cevabını Göster:


 Çöküntü depremleri daha çok karstik yani eriyebilen kayaçların olduğu alanlarda görülür.      Cevap:E
Örnek Soru 44:


 


Cevabını Göster:


 Yerşekilleri yani dağların kıyıya paralel uzanması karsularun boylarının uzamasına neden olmuştur.          Cevap:B
Örnek Soru 45:


 Türkiye'deki dağların genel itibarıyla uzanış doğrultusunu belirtiniz? Bu uzanış doğrultusunun sonuçlarını yazınız?


Cevabını Göster:


 Türkiyede dağlar genel olarak Batı-Doğu doğrultusunda uzanır. Dağ sıralarının uzanış biçimi:

Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklarına
Kıyıların şekillenmesinde
Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım güçlüklerine
Kıyı ile iç kesim arasında doğal bitki örtüsü ve tarım ürünü çeşidi farklarında temel etkendir.
 Örnek Soru 46:


 Katılaşım kayalarının oluşmasında en etkili faktör nedir? Bu tür taşlar hangi bölgede bulunur?


Cevabını Göster:


 Katılaşım (püskürük) taşlar yerkabuğunun zayıf olduğu yerlerde magmanın yeryüzüne çıkarak yada yeryüzüne yakın yerlerde soğuması sunucu oluşur. Ülkemizde bu tür taşlar volkanizmanın yaygın olarak meydana geldiği İç Anadolu ve Doğu Anadoluda görülür.
Örnek Soru 47:


 Epirojenik hareketlere neden olan olaylar nelerdir? Yazınız.

 

Cevabını Göster:


 Epirojenez yani geniş alanlarda kubbeleşme ve çanaklaşmaya neden olan faktörler:
• İklim değişmeleri nedeniyle karalar üzerinde buzul oluşması ağırlık artışına, oluşan buzulun erimesi ağırlık azalmasına neden olur.
• Karalar üzerinden aşınan materyaller karaların hafifleyip yükselmesine, karalardan aşınan materyallerin biriktiği deniz tabanları ise ağırlaştığı için alçalmaya neden olur.
• Ayrıca yeni orojenik ve volkanik dağlar ağırlık artışına neden olur.
Örnek Soru 48:


 Türkiye'nin kıvrımlı dağlan en yaygın kaçıncı zamanda oluşmuştur? Bu dağların genel özellikleri hakkında bilgi verin.


Cevabını Göster:


Ülkemizde orojenik dağlar 3. zamanda oluşmuştur. Genel olarak doğu-batı istikametinde uzanır. Yükseltileri batıdan doğuya doğru artar. Batıdakiler horst; kuzey, güney ve doğudakiler antiklinaldir. 
Örnek Soru 49:


 Oluşumlarına göre kayaları örneklerle açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Oluşumlarına göre kayalar üç grupta toplanır.
1. Püskürük (katılaşım) taşlar.
a. İç püskürük (granit.siyorit)
b. Dış Püskürük (bazalt, trakit, tüf)
2. Tortul (Sediment) taşlar:
a. Mekanik tortullar (kumtaşı, kiltaşı)
b. Kimyasal tortullar (kireç, jips, kayatuzu)
c. Organik tortullar (kömür, tebeşir, mercan)
3. Metamorfik (başkalaşım) taşlardır.
Örnek Soru 50:


 Ülkemizde depremin etkili olduğu yerleri yazınız. Depreme karşı ne gibi tedbirler alınmalıdır?


Cevabını Göster:


 Ülkemizde deprem üç fay hattında etkilidir. Bunlar:
1. Kuzey Anadolu Fay hattı
2. Batı Anadolu Fay hattı
3. Güney Anadolu Fay hattı Depreme karşı alınacak tedbirler ise :
• Fay hatları üzerinde şehirleşmeye izin verilmemelidir.
• Binalar yapılmadan önce zemin araştırmaları yapılmalıdır.
• Depreme dayanıklı binalar inşa edilmelidir.
• Deprem sırasında ve sonrasında yapılacak işler konusunda toplum bilinçlendirilmelidir.
• Az katlı bina yapmaya özendirilmelidir.
Örnek Soru 51:


 Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetleri belirterek kıvrım dağlarının oluşumunu şekil çizerek açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan kuvvetler OROJENEZ, EPİROJENEZ, VOL KANIZMA ve DEPREMLER dir.
Örnek Soru 52:


 Türkiye'de platolar kaça ayrılır? Aşınım platoları hakkında bilgi veriniz?


Cevabını Göster:


 
Türkiyede platolar şu şekilde oluşur.
a. Yatay duruşlu tabakaların aşınması ile oluşan platolar, (İç Anadolu)
b. Karstik arazinin akarsular tarafından yarılması sonucu oluşan platolar, (Akdeniz)
c. Lav örtüsü halindeki arazilerin aşınması ile oluşan platolar, (Doğu Anadolu)
d. Geniş bir arazinin milyonlarca yıl akarsu ve kollan tarafından aşındırılarak yükseltisi deniz seviyesine kadar inen platolar. (Marmara)
Örnek Soru 53:


 Volkanizmanın tanımını yaparak volkanik alanların özeliklerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Yerkabuğunun ince yada kırık olduğu yerlerden basınç altında bulunan magmanın yeryüzüne çıkması olayına denir. Bu alanlarda tarım topraklan verimlidir. Sıcak su kaplıca gibi kaynaklara rastlanır. Bu tür arazilerde tektonik deprem ihtimali fazladır
Örnek Soru 54:


 Ovaların ekonomik olarak etkileri nelerdir? örneklerle açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Ovalar verimli tarım alanlarıdır. Şehirleşmenin, sanayinin ve nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerdir. Ovalar ulaşım imkanlarının fazla olduğu yerlerdir.
Örnek Soru 55:


 Türkiye'de erozyon en fazla hangi bölgelerde etkili olmaktadır? Neden?


Cevabını Göster:


 Ülkemizde su erozyonu eğimin fazla olduğu İç Anadolu Bölgesinin dağlık alanlarında. Doğu Anadoluda, İç batı Anadoluda ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde etkilidir. Bu bölgelerde erozyonun etkili olmasının nedenleri:
Eğimlerinin fazla olması Yağış rejimlerinin düzensiz olması ilkbahar aylarında sağanak yağışların görülmesi
Doğal bitki örtülerinin zayıf olması Mera ve ormanların tahrip edilmesi. Ayrıca eğim yönünde sürülmesi, nadas, her yıl aynı ürünü ekmek gibi yanlış tarım yöntemleri uygulanmaktadır.
Örnek Soru 56:


 Türkiye'de hangi kıyı tipleri görülmez. Nedenleriyle birlikte yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemizde buzullar deniz seviyesine kadar inmediği için (2000 m.den daha aşağıya inmediği için) fiyort tipi kıyılar, gelgit etkisi fazla hissedilmediği için haliçli kıyılar görülmez.
Örnek Soru 57:


  Türkiye'de buzullar neden 3000 m.den sonra görülür, ülkemizde buzulların etkisini yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemiz orta kuşağın güneyinde sıcak kuşakta yer aldığından buzullar 3000 m. yükseklikten sonra görülür. Ekvatoral kuşakta 5000 m., Kutuplarda ise buzullar deniz seviyesinden sonra başlar. Türkiyede buzullar yüksek dağlarda sirk gölleri, U profilli vadi ve hörgüç kaya gibi yer şekilleri meydana getirmiştir.
Örnek Soru 58:


  Rüzgarların doğrudan ve dolaylı aşındırma şekilleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Rüzgarların oluşumuna doğrudan etki ettiği yer şekilleri mantar kaya, yardangdır. Dolaylı yoldan etkilediği yer şekilleri ise falez, peribacası ve kırgıbayırdır.
Örnek Soru 59:


 Karstik aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir? örneklerle açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Karstik aşındırma şekilleri yerüstü ve yeraltı sularının eriyebilen kayaç türlerinin yaygın olduğu yerlerde erime sonucu oluşur. Bunlar lapya, dolin, uvala, polye, mağara, galeri, obruk, düden’dir. Biriktirme şekilleri ise içinde eriyik halde kireç bulunan suların tortulanmasıyla oluşur. Bunlar: traverten, sarkıt, dikit ve sütun dur.
Örnek Soru 60:


 Türkiye'nin akarsularının genel özelliklerini örneklerle açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Türkiyenin akarsularının genel özellikleri:

Boyları kısa, ancak sayılan fazladır.
Rejimleri düzensizdir.
Akımları düşüktür.
En fazla suyu ilkbaharda, en az yazın taşırlar.
Yatak eğimleri fazla olduğu için akış hızlan çoktur.
Enerji potansiyelleri çoktur.
Sulama ve içme suyunda yararlanılır.
Denge profiline ulaşmamışlardır.
 Örnek Soru 61:


 Ülkemizde heyelanın ilkbahar aylarında meydana gelmesinin nedeni nedir?


Cevabını Göster:


 Ülkemizde dağlık alanlarda kışın yağışların kar şeklinde olması ve kışların soğuk geçmesi, karların bahar mevsimine kadar erimeden kalmasına neden olur. İlkbaharla birlikte eriyen karlar ve artan yağış toprağı suya doygun hale getirir. Bunun sonucunda çamur yığını haline gelen toprak eğimli yamaçlardan hızla akmaya başlar.
Örnek Soru 62:


 Batı Anadolu dağlarının denize dik uzanmasının sonuçlarını açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Batı Anadoluda dağlar denize dik uzandığı için:
• Kıyının girintisi-çıkıntısı fazladır.
• Doğal liman yönünden zengindir.
• Gerçek uzaklık ile kuş uçuşu uzaklık arasına fark çoktur.
• Kıyı ile iç kesim arasında iklim farkı azdır.
• Kıta sahanlığı geniştir.
• Kıyıda plaj, kıyı seti gibi birikme şekilleri çoktur.
• Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolaydır, (İzmir limanının hinterlandı geniştir.)
Örnek Soru 63:


 Platoyu tanımlayın ve ülkemizde platoların geniş alan kaplamasının nedenlerini yazın.


Cevabını Göster:


 Çevresine göre yüksekte, akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış hafif dalgalı düzlüklere plato denir. Ülkemizde yüksek plato düzlüklerinin geniş alan kaplaması Türkiyenin yakın jeolojik devirde toptan yükselmesi ile ilgilidir. 3. zaman da başlayan ve 4. zamana kadar devam eden yükselme Anadolunun yükselmesine içinde akan akarsuların havzalar içine gömülmesine neden olmuştur.
Örnek Soru 64:


 Delta ovalarının oluşabilmesi için gerekli şartları yazarak, ülkemizde bulunan delta ovalarının isimlerini yazınız.


Cevabını Göster:


 . Herhangi bir kıyıda delta ovasının oluşabilmesi için:
• Kıyının fazla derin olmaması (sığ olması)
• Kıyıda güçlü akıntıların olmaması
• Akarsuyun taşıdığı materyalin fazla olması
• Kıyıda gelgit akıntısının az olması gerekir. Ülkemizde delta ovaları :
Karadenizde: Bafra, Çarşamba Akdenizde: Çukurova, Köyceğiz, Silifke Egede: Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes yer alır.
Örnek Soru 65:


 Türkiye'de heyelan neden Karadeniz Bölgesinde görülür?


Cevabını Göster:


 Bölgede her mevsim yağış görülür. Dağlık olması eğimi artırdığı için heyelan sık görülür. Ayrıca tabakaların eğim doğrultusunda uzanır. Kil katının varlığı da heyelanı artıran diğer faktörlerdir.
Örnek Soru 66:


 Erozyon nedir? Artıran faktörler nelerdir?


Cevabını Göster:


 Erozyon sellenme ve rüzgarın etkisi ile örtü katı olan toprağın sürüklenmesi yada taşınmasıdır. Erozyonu artıran faktörler şunlardır:
• İklim koşullan (sağanak yağış, şiddetli rüzgar)
• Doğal bitki örtüsünün fakir olması
• Arazinin gevsek dokulu olması
• Yer şekillerinin dağlık olması
• Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi (Ormanların ve meraların tahrip edilmesi)
• Arazinin yanlış kullanılması (Anız yakmak, eğim yönünde sürmek, nöbetleşe ekim yapmamak, nadas uygulaması)
Örnek Soru 67:


 Ülkemizde volkanik dağlar hangi bölgelerimizde yoğunlaşır, isimlerini yazınız.


Cevabını Göster:


Volkanik dağlarımız İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde toplanmıştır.
İç Anadolu :Karacadağ, Karadağ, Hasandağ, Melendiz, Erciyes
Doğu Anadolu: Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağn
Güneydoğu Anadolu: Karacadağ
Ege: Kula-Adala volkanları
Marmara: Uludağ
Örnek Soru 68:


 Ülkemizde 3. Jeolojik devirde oluşan dağlarımızın isimlerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemizde 3. zamanda meydana gelen dağlar Kuzey Anadolu Dağlan, Toroslar, Batı ve Doğu Anadolu dağlarıdır.
Örnek Soru 69:


 Türkiye'de dağların uzanış ve yükseltisinin etkisini yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemizde dağlar genel olarak batı doğu doğrultusunda uzanır. Bu uzanış Karadeniz ve Akdenize paralel, Egeye ise diktir. Dağlarımız iki yerde birbirine yaklaşarak düğümlenir. Buralar İçbatı Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleridir. Ayrıca dağlarımızın yükseltisi batıdan doğuya doğru artar.
Örnek Soru 70:


 En fazla plato bulunan bölgemizi ve platolarının isimlerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemizde en çok plato iç Anadolu bölgesinde yer alır. Bozok, Haymana, Obruk, Cihanbeyli, Uzunyayladır
Örnek Soru 71:


 Kapalı havza nedir? Ülkemizin kapalı havzalarını yazınız.


Cevabını Göster:


 Beslenme alanının sularını açık denizlere ulaştıramayan akarsulara kapalı havza denir. Ülkemizde iç Anadolu Kapalı Havzası, Van Gölü Kapalı Havzası, Göller Yöresi kapalı Havzaları yer alır.
Örnek Soru 72:


  Akarsuların biriktirme şekillerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Akarsuların biriktirme şekilleri şunlardır: Birikinti konisi (yelpazesi) Irmak adatan ve setleri Dağ içi ve eteği ovalan Delta Taban seviyesi ovalan
Örnek Soru 73:


 Türkiyede aktif buzullaşma alanlarını yazınız.


Cevabını Göster:


 Türkiye aktif buzullaşma alanları 3000 m.yi geçen yüksek dağlardır. Karadenizde Kaçkar, İç Anadoluda Erciyes ve Aladağlar Doğu Anadoluda Ağrı, Süphan, Tendürek. Hakkari dağlarıdır.
Örnek Soru 74:


 Türkiye’de Rüzgarların daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olmasının temel nedenleri nelerdir?


Cevabını Göster:


 Bu bölgeler rüzgarların hızını kesecek özellikte yer şekillerine sahip değildir. Bölgelerin yağış rejimleri düzensiz olduğundan toprağın uzun dönem kuru olması rüzgarların etkisini artırır. Ayrıca bitki örtülerinin fakir olması da rüzgarların etkisini artırır.
Örnek Soru 75:


 Karstik şekiller nelerdir? En büyüğüne ne denir?


Cevabını Göster:


 Kireç tası, kaya tuzu ve jips gibi taş yapısına sahip arazilerde yerüstü ve yeraltı sularının taşları eritmesi ya da eriyik haldeki mineralleri tortulandırması sonucu oluşan yer seklilerine karstik şekil denir. En büyük karstik şekil polyedir.
Örnek Soru 76:


 Metamorfik kayalar nasıl oluşmuştur? Örneklerle açıklayın.


Cevabını Göster:


 Püskürük ve tortul taşların milyonlarca yıl yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime sonucu uğramasıdır.
Kalkerin değişmesi Mermeri, Granitin başkalaşması gnaysı oluşturur.
Örnek Soru 77:


 Yerkabuğunun şekillenmesine neden olan faktörler nelerdir?


Cevabını Göster:


 Yerkabuğunu şekillenmesinde etkili olan faktörler iç ve dış kuvvetlerdir, iç kuvvetler: Orojenez, Epirojenez, Volkanizma ve Depremlerdir. Dış kuvvetler Akarsular, buzullar, dalgalar, rüzgarlar, yeraltı suları dır
Örnek Soru 78:


 Akdeniz ve Karadeniz kıyılan daha sade bir görünüm arz ederken, Ege kıyılarında girinti-çıkıntının fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.


Cevabını Göster:


 Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle kıyılar girintili çıkıntılı değildir. Ege kıyılarına ise dağlar denize dik uzandığı için kıyı girintili çıkıntılıdır.
Örnek Soru 79:


 Ülkemizde kaplıca, sıcak su kaynaklarının çokluğu neyi kanıtlar?


Cevabını Göster:


 Ülkemizde kaplıca ve sıcak su kaynaklarının çokluğu Türkiyenin genç oluşumlu olduğunu kanıtlar. Ülkemiz henüz oturmamış genç arazi yapısına sahip olduğu için fay kırıklıktı oldukça yaygındır. Buralarda magmanın yeryüzüne yaklaşması yer altı sularının ısınmasına neden olur.
Örnek Soru 80:


 .Ülkemizde heyelan en az hangi bölgelerimizde görülür?


Cevabını Göster:


 Ülkemizde heyelan en az İç Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda görülür. Çünkü bu bölgelerde yağış miktarı az ve yer şekilleri genelde düzdür.
Örnek Soru 81:


 Ülkemizde buzul aşındırma şekillerinin batıdan doğuya doğru artmasının nedeni nedir?


Cevabını Göster:


 Türkiyede yükselti ve karasallık batıdan doğuya doğru arttığı için buzulların meydana getirttiği yer şekilleri de artar.
Örnek Soru 82:


 Bir akarsuyun aşındırma yapması için gerekli olan şartları yazınız.

 

Cevabını Göster:


 Akarsuyun aşındırma yapabilmesi şu şartlan taşımasına bağlıdır:
• Yatak eğimi fazla olmalıdır.
• Akış hızı çok olmalıdır.
• Debisi (akımı) fazla olmalıdır.
• Akarsuyun aktığı vadinin arazi yapısı gevşek dokulu olmalıdır.
Örnek Soru 83:


 Ülkemizde iç ovalar nasıl oluşmuştur? Çeşitlerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Ülkemizde iç ovaların oluşum şekilleri şunlardır :
a. Çöküntü (graben) ovaları: Tektonik çukurlukların akarsular tarafından doldurulması ile oluşur.
b. Karstik ovalar: Kalkeri! bölgelerde erime boşluklarının (polye) akarsular tarafından doldurulması sonucu oluşur.
c. Eski göl ovaları: Çevresi yüksek dağlarla çevrili kapalı havzaların zamanla alüvyonla dolması sonucu oluşur.
d. Aşınım düzlüğü ovaları: Akarsular tarafından aşındırılmış düzlüklerin zamanla kollan tarafından doldurulması ile oluşur.
Örnek Soru 84:


 Falez nedir? Ülkemizde nerelerde görülür?


Cevabını Göster:


 Falez dağların denize paralel uzandığı kıyılarda dalgaların aşındırması ile oluşan dikliklerdir. Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülür.
Örnek Soru 85:


 Türkiye'de karstik aşındırma ve biriktirme şekilleri hangi bölgelerimizde görülür?


Cevabını Göster:


 Türkiyede karstik aşındırma ve biriktirme şekilleri kalkerli arazinin yaygın olduğu Akdeniz ve Ege bölgeleri; Jipsli ve kalkerli arazinin yaygın olduğu İç Anadolu bölgelerinde yaygındır
Örnek Soru 86:


 Ovaların platolara oranla daha fazla nüfuslanmasının nedenlerini yazınız?


Cevabını Göster:


 Ovaların üzeri alüvyonla örtülü olduğundan verimli tarım alanıdır. Bunun sonucu ticaret, sanayi ve ulaşım gelişmiştir. Platolar derin vadilerle parçalandığından ve yükseltisi çok olduğundan daha ziyade hayvancılığın geliştiği yer şekilleridir.
Örnek Soru 87:


 Ülkemizde dağlar neden doğu-batı doğrultusunda uzanmıştır?


Cevabını Göster:


 Türkiye Avrasya ve Afrika kara parçalan arasında kuzey-güney yönünde sıkıştırıldığı için dağ sıraları doğu-batı yönünde oluşmuştur.
Örnek Soru 88:


 Ova ile plato arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.


Cevabını Göster:


 Benzerlikleri: Her ikisi de düzlüktür.
Farkları:
• Ova çevresine göre alçakta, plato yüksektedir.
• Ova derin yarılmamış, plato derin vadilerle parçalanmıştır.
• Ovada akarsular menderesler çizerek akar, platolarda derin vadilerde akar,
• Ova üzeri alüvyonla örtülü, plato ise yerli topraklarla örtülüdür.
• Ovalarda tarımsal açıda verimli olduğundan nüfus daha yoğun, platolarda seyrektir.
Örnek Soru 89:


 Türkiye'de yer alan 1. zaman arazilerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Doğu Anadoluda: Bitlis ve Hakkari Çukurca Marmarada: Yıldız dağlan .Egede: Saruhan-Menteşe İç Anadoluda Kırşehir Karadenizde: Ilgaz (Devrekani) ve Zonguldak taş (maden) kömürü havzası Güneydoğu Anadoluda: Mardin- Derik Akdenizde : Alanya Anamur arasıdır.
Örnek Soru 90:


 III. jeolojik devirde ( Neozoik-Tersiyer) ülkemizde ne gibi olaylar meydana gelmiştir?


Cevabını Göster:


 Kuzey Anadolu ve Toros Dağlan oluştu.
Bazı volkanik dağlar meydana geldi.
Linyit-tuz-petrol ve boraksit yatakları oluştu.
Bazı fay hatları oluştu
Örnek Soru 91:


 IV. zamanda (Kuatemer)ülkemizde ne gibi olaylar meydana gelmiştir?


Cevabını Göster:


  İklim değişmeleri ve buna bağlı olarak buzullar meydana geldi.
 Egeid kıtası çökerek Ege denizi oluştu.
 İstanbul ve Çanakkale boğazlan oluştu.
 Tatlı su ortamı olan Karadeniz tuzlu deniz haline geldi.
 Daha önceden oluşan fay hattı gelişerek yeni volkanik dağların oluşmasını sağladı.
Örnek Soru 92:


 Türkiye bu günkü yer yapısını hangi zamanda kazanmıştır?


Cevabını Göster:


 Türkiye bu günkü yer yapısını 4. jeolojik zamanda (Kuaterner-Antropozoik) meydana gelen olaylar sonucu aldı.
Örnek Soru 93:


 Türkiye'nin çok çeşitli yer yapısına sahip olması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?


Cevabını Göster:


 Ülkemizin engebeli bir yapısına sahip olması iklim ve bitki çeşidini artırmıştır, iklim ve doğal bitki örtüsü çeşidini, ayrıca tarım ürünü çeşidini de artırmıştır. Her jeolojik devire ait arazinin bulunması maden çeşidi yönünden zengin bir ülke haline gelmesine neden olmuştur. Kısaca yer şekillerindeki çeşitlilik beşeri ve ekonomik faaliyetlere yansımıştır.
Örnek Soru 94:


 Volkanizma sonucu meydana gelen dağlarımızı yazınız.


Cevabını Göster:


 
Doğu Anadoluda: Nemrut, Tendürek, Süphan, Ağn
İç Anadoluda: Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz, Erciyes
Güneydoğu Anadoluda: Karacadağ
Egede: Kula volkanları.
Örnek Soru 95:


 Türkiye'nin genç bir arazi yapısına sahip olması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?


Cevabını Göster:


  Ülkemizde zengin linyit, petrol ve tuz yataklarına sahip olması
 Hareketli fay (kırık) hatlarına sahip olması
 Sık sık depremlerin meydana gelmesi
 Sıcak su ve kaplıca yönünden zengin olması
 Ortalama yükseltisinin fazla olması ve buna bağlı olarak akarsuların eğimlerinin fazla olması
Örnek Soru 96:


 Horst ve graben nedir?


Cevabını Göster:


 Kırılma sonucu meydana gelen dağlara horst, çöken kısımlara graben denir.
Toros dağlarının başlıcalarını yazınız?
Batı Toroslar: Beydağları, Akdağlar, Geyik Dağları
Orta Toroslar: Binboğa, Tahtalı, Boklar
Güneydoğu Toroslar: Amanos ve Güneydoğu Toroslardır.
Örnek Soru 97:


 Batı Anadolu dağlarının diğer dağlarımızdan farkı nedir?


Cevabını Göster:


 Dağ sıralan kırılma sonucu oluşmuştur. Burada dağlar kıyıya dik uzanır. Bu nedenle deniz etkisi kıyıdan iç kesimlere geçebilmektedir.
Örnek Soru 98:


 Dalga ve akıntıların biriktirme şekilleri nelerdir?


Cevabını Göster:


 Dalga ve akıntılar sığ kıyılarda kıyı oku, kıyı seti, plaj(kumsal), tombolo(saplı ada) ve kıyı kordonu gibi biriktirme şekilleri meydana getirir.
Örnek Soru 99:


 Türkiye sınırlan dışına geçen ve Türkiye sınırlan dışından ülkemiz topraklarına geçen akarsuların isimlerini yazınız


Cevabını Göster:


 Türkiye sınırlan dışına çıkan akarsularımız: Kura, Aras, Fırat, Dicle, Çoruhtur. Türkiye topraklarından kaynağını alan akarsularımız ise: Asi ve Meriç tir.
Örnek Soru 100:


 Su bölümü çizgisi nedir?


Cevabını Göster:


 Su bölümü çizgisi komşu akarsu havzalarını birbirinden ayıran doğal sınıra denir. Genellikle dağ sıralarının en yüksek noktalarını gösteren yerlerdir.
Örnek Soru 101:


 Akarsularda debi ve rejim kavramlarını tanımlayınız.


Cevabını Göster:


 Debi(akım): Bir akarsuyun herhangi bir yerinden 1 saniyede geçen su miktarının m3 cinsinden değerini ifade eder. Akarsu rejimi: Akarsu debisinin(akımının) yıl içinde gösterdiği değişmelerdir.
Örnek Soru 102:


 Karadeniz Havzasına dökülen akarsularımızı yazınız.


Cevabını Göster:


Karadeniz Havzasına dökülen akarsularımız: Çoruh, Melet, Kelkit, Yeşilırmak, Kızılırmak, Filyos, Bartın, Sakarya’dır.

 
Örnek Soru 103:


 Ülkemizde akarsuların beslenme koşullarına göre rejim çeşitlerini yazınız?


Cevabını Göster:


 Akarsularımız rejimlerine göre:
 Yağmur suları ile beslenen
 Kar ve buz sulan ile beslenen
 Kaynaktan beslenen
 Gölden beslenen
 Sel rejimli Karma olmak özere çeşitli tiplere ayrılır
Örnek Soru 104:


 Akarsularda akım miktarını etkileyen şartlar nelerdir?


Cevabını Göster:


 Debiyi etkileyen temel faktör akarsu havzasının iklim koşullarıdır.
Bununla birlikte:
 Yağış miktarı
 Yağış rejimi
 Yağış biçimi
 Sıcaklık (buharlaşma)
 Yer şekilleri
 Arazinin Iitolojik (taş) yapısı
 Doğal bitki örtüsü Beşeri faaliyetlerdir.
Örnek Soru 105:


 Karadeniz Bölgesine ait akarsu ile Akdeniz'e ait akarsuyun akım grafiklerini çizerek kıyaslayın.


Cevabını Göster:


  Karadeniz Bölgesinde akım kar erimeleri nedeniyle ilkbaharda artarken, Akdenizde kış yağışlarının fazla olması nedeniyle kışın artmaktadır.
Her iki akarsuyun en az su taşıdıktan dönem de birbirinden farklıdır. Akdenizde yaz yağışlarının azalması akım düşüklüğüne neden olur.
Örnek Soru 106:


 Göllerin doğal ve beşeri hayata etkileri nelerdir?


Cevabını Göster:


 Göller doğal ve beşeri çevreye şu etkileri yapar:
 Tuz veya soda gibi çeşitli mineraller elde edilir.
 Balık, kerevit gibi su ürünleri elde edilir.
 Ulaşımda yararlanılır.
 Turizm için potansiyel oluşturur.
 Nemlilik sağlayarak havayı yumuşatır.
 Gölü besleyen yada beslenen ayaklardan (gideğen) enerji elde etmekte yararlanılır.
Örnek Soru 107:


Kuzey Anadolu fay hatta üzerinde yer alan çöküntü ovalarının yazın


Cevabını Göster:


 Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede, Amasya, Suluova, Niksar, Tokat, Erbaa, Erzincan, Muş ovalan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alır.

T KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 108:


 Set göllerinin çeşitleri nelerdir? Örneklerle açıklayın.


Cevabını Göster:


 Havza çıkışlarının doğal bir setleşme sonucu kapanmasıyla oluşur.
Çeşitleri şunlardır:
 Heyelan setti gölleri.
 Alüvyon setti gölleri
 Kıyı set gölleri
 Volkanik (lav) setti gölleri.            T KAYA
  Coğrafya Öğretmeni

 
Örnek Soru 109:


 Yerli kaya gölleri nasıl oluşur? Çeşitlerini yazınız.


Cevabını Göster:


 Yerkabuğu üzerinde çeşitli nedenlerle oluşan çukurlukların su ile dolması ile oluşur.
Oluşumlarına göre yerli kaya gölleri:
a. Tektonik göller
b. Karstik göller
c. Buzul (sirk) gölleri
d. Volkanik (krater-maar) gölleri
Örnek Soru 110:


 İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan gölleri oluşumlarına göre yazınız.


Cevabını Göster:


 Bölgede:
Tektonik göller; Tuz .Seyfe, Akşehir ve Eber Alüvyon set gölleri; Eymir ve Mogan Volkanik Göller; Nevşehir Acıgöl, Meke gölleri yer alır.
Örnek Soru 111:


 Marmara Bölgesi'nde yer alan gölleri yazınız.


Cevabını Göster:


 Bölgenin güneyinde Ulubat, Manyas(Kuş), İznik ve Sapanca gibi tektonik gölle yer alır. Kuzeyinde ise Büyük Çekmece Küçük Çekmece ve Terkos gölleri
Örnek Soru 112:


 Yeraltı suyunun beslenmesini ve bulunmasını etkileyen şartlar nelerdir?


Cevabını Göster:


 Yeraltı suyunun beslenmesini etkileyen temel şartlar şunlardır.
 Arazinin iklim koşullan (yağış miktarı, yağış rejimi, yağış biçimi ve sıcaklık)
 Arazinin taş yapısı
 Geçirimsiz katın (kil) varlığı
 Yer şekilleri (Eğimli yada düzlük olması)
Örnek Soru 113:


 Yeraltında su kaç şekilde bulunur?


Cevabını Göster:


 Yeraltında su üç şekilde bulunur.
a. Taban suyu olarak
b. Artezyen suyu olarak
c. Karstik su olarak                   T KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 114:


 Ülkemizde kaplıcaların fay hattan ile paralellik göstermesinin nedenini yazın.


Cevabını Göster:


 Fay hatları yerkabuğunun zayıf olduğu bölgelerdir. Buralarda magma yeryüzüne yaklaştığı için tabana sızan yeraltı sulan magma tarafından ısıtılır. Ayrıca magma içinde yer alan sularda (jüvenil sular) bu sulara karışarak sıcaklığını artırırken, mineral bakımından da zenginleştirir.
Örnek Soru 115:


 Akarsularımızın ülke ekonomisine sağladığı katkılar nelerdir?


Cevabını Göster:


  Akarsularımız ülke ekonomisine:
 Enerji elde etmekte
 Su ürünleri elde etmekte
 İçme ve sulama suyu sağlamada
 Turizmde (rafting ve kano sporu)
 Orman ağaçlarının taşınmasında gibi alanlarda yararlanılmaktadır.
Örnek Soru 116:


 Türkiye'de rüzgarların ve buzulların oluşturduğu yer şekillerinin az olmasının nedeni nelerdir?


Cevabını Göster:


 Türkiyede çöl alanları yaygın olmadığı için yada aşırı kurak bölge bulunmadığı için rüzgarların etkisi azdır. Enlem bakımından orta kuşağın güneyinde bulunduğundan buzulların etki alanı da azdır.

Daimi kar (toktoğan) sının nedir?
Yükseldikçe sıcaklık her 200 m.de 1C azaldığı için ülkemizde 3000 m.yi geçen dağlarda sıcaklık yıl boyunca 0°C nin üzerine çıkmaz. Bu durumda yağan kar yıl boyunca erimeden kalır. Buna daimi kar yada toktoğan denir.
 Örnek Soru 117:


 Karain, Damlataş, İnsuyu mağaraları nasıl oluşmuştur? Önemi nedir?


Cevabını Göster:


 Bunlar karstik arazilerde yeraltı sularının eritmesi ile oluşan yer altı oyuklarıdır. Turizm açısından önemlidir.

T. KAYA Coğrafya Öğrt.
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 2 Coğrafya
20291 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.