Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

nufus-ve-yerlesme

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

 

A) Yağışların yetersizliği

B) Kışların uzun ve sert oluşu

C) Ulaşım güçlükleri

D) Ürün çeşidinin azlığı

E) Gelir kaynaklarının sınırlı oluşu


Cevabını Göster:


 İç Anadolu Bölgesinde kışlar uzun ve sert geçer. Yağışlar yetersiz, ürün çeşidi azdır. Buna karşın geniş düzlüklere sahiptir. Dolayısıyla ulaşım, yerleşme vb. güçlük çekilmez. Cevap:C
Örnek Soru 2:


Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Karadeniz Ereğlisindeki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

 

A) Batman             B) Kırıkkale         C) Akhisar         D) Karabük      E) İskenderun


Cevabını Göster:


Karadeniz Ereğlisi ülkemizin ağır sanayi tesislerinden demir-çelik fabrikasının bulunduğu bir ilçemizdir. Sanayiye bağlı olarak nüfusu artan bir kenttir. Benzer durum Kırıkkale, Karabük ve İskenderunda da görülür. Buralarda da demir-çelik sanayisi bulunmaktadır. Batmanda ise petrol rafinerisine bağlı olarak nüfus artmaktadır. Akhisar bir tarım kentidir. Nüfus artışı bu yönüyle diğerlerinden farklı olur. Cevap: C
Örnek Soru 3:


Nüfus yoğunluğu, A ilinde 45, B ilinde 60, C ilinde 75 tir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) C ilinin nüfusu A ve B ilinden fazladır.

B) C ilinin her yerinde nüfus yoğunluğu aynıdır.

C) Nüfusu en az olan il A dır.

D) Her üç ilin nüfusu da birbirine yakındır.

 

E) Yoğunluk tek başına nüfus sayısını göstermez.


Cevabını Göster:


Nüfus yoğunluğu toplam nüfusun, yüz ölçümüne bölünmesi sonucu bulunur. Oysa soruda sadece yoğunluk verilmiş olduğundan ve toplam nüfusla yüz ölçümü verilmediğinden merkezlerin nüfusu hakkında birşey söylenemez. Cevap: B
Örnek Soru 4:


Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

 
A) Ticaret                B) Endüstri              C) Maden           D) Mimarî                E) Turizm
 

Cevabını Göster:


Bir yerleşim merkezinin büyümesinde endüstri, maden, turizm ve ticaretin önemli rolü görülür. Mimarinin rolü en azdır Cevap: D
Örnek Soru 5:


1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
 
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına
E) Ortalama ömrün uzun olmasına
 

Cevabını Göster:


1935 - 1970 yılları arasında kent nüfusunun % 233 oranında artmasına karşın köylerimizde % 70’lik artışın görülmesi, kent nüfusunun göçlerle arttığını kanıtlar. Gerçekten de kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç görülmektedir. Cevap: D
Örnek Soru 6:


Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşme biriminin köy ya da kent sayılmasında bir ölçü olamaz?

 
A) Coğrafî konumu
B) Konut sayısı
C) Nüfusu
D) Ekonomik etkinlikleri
E) İdarî yapısı
 

Cevabını Göster:


Bir yerin köy veya kent sayılmasında nüfus, ekonomik etkinlik, idari yapı ve konut sayısı ölçü olabilir. Coğrafî konum ölçü olamaz. Cevap: A
Örnek Soru 7:


Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

 
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının
 

Cevabını Göster:


Bir yerde iş olanaklarındaki artışa paralel olarak nüfus da artıyorsa, nüfus artışının temel nedeni göçlerdir. Cevap: D
Örnek Soru 8:


Ekvatoral kuşakta And dağları, Aşağı Amazon bölgesine oranla yerleşmeye daha elverişlidir.

Bu durum, iki bölgenin hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucudur?
 
A) Denize yakınlık                         B) İklim                                 C) Yer yapısı        
D) Ulaşım imkânları                      E) Yer altı kaynakları
 

Cevabını Göster:


Dünya üzerinde yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör iklim koşullarıdır. Genelde iklimin uygun olduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Kutup bölgeleri, çöl bölgeleri gibi yerlerde nüfus çok çok seyrektir.

Ekvatoral kuşakta da çok nemli bir iklim olduğundan insanlar alçak yerler yerine, (Amazon - Kongo havzası) yüksek yerleri (And dağları) tercih ederler. Cevap: B
 Örnek Soru 9:


Türkiye’de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.

Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması
B) Ulaşım ağının gelişmiş olması
C) Ölüm oranının düşük olması
D) Okur - yazar oranının yüksek olması
E) İş olanaklarının fazla olması
 

Cevabını Göster:


Büyük kentlerde nüfus artış oranının küçük kentlere göre daha fazla olduğu görülür. Çünkü, büyük kentlerde iş imkanı daha fazladır. Bu da dışardan göçle nüfus artışına neden olur. Cevap: E
Örnek Soru 10:


 


Cevabını Göster:


Gelişmişlik ile yaş gruplarının oranı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlı ve olgun nüfus fazla, genç nüfus azdır. Az gelişmiş ülkelerde ise genç nüfus oranı fazla, olgun ve yaşlı nüfus oranı azdır. E seçeneği yaşlı ve olgun nüfusun fazla, genç nüfusun az olduğunu göstermektedir. Bu grafik gelişmiş ülkeleri karakterize eder. Cevap: E
Örnek Soru 11:


Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı malzemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha çok taş ve toprağın, kuzeyindeki dağlık kesimlerde ise ağacın kullanıldığı görülmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
 
A) Konut büyüklüğünün, yöreden yöreye değiştiğine
B) Konut tipinin, yerleşme birimi büyüklüğüne bağlı olduğuna
C) Doğal çevrenin insan yaşayışı üzerinde etkili olduğuna
D) Teknolojinin gereksinmelerinin her yerde birbirine benzediğine
E) Teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına
 

Cevabını Göster:


İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar çok azdır. Çevrede taş ve toprak daha çok yaygındır. Bu yüzden kırsal kesimlerdeki konutların yapımında ahşaptan daha çok taş ve toprak malzemeler kullanılır. Bu da çevredeki malzemelerin insan yaşamındaki etkisi gösterir. Cevap: C
Örnek Soru 12:


Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır.

Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
 
A) Tarım işçilerine olan gereksinimin artması
B) Turizmin hareketlenmesi
C) İnşaat etkinliklerinin hızlanması
D) Fuar ve panayır mevsiminin başlaması
E) Endüstriyel etkinliklerin artması
 

Cevabını Göster:


Çukurova’da pamuk, soya, buğday, yer fıstığı vb. ürünlerin tarımı yaygındır. Özellikle pamuk hasadı sırasında başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere çeşitli bölgelerden tarımsal iş gücü göçü görülür. Buna bağlı olarak nüfus artar.        Cevap: A
Örnek Soru 13:


 


Cevabını Göster:


Türkiye’de 1950 - 1990 yılları arasında grafikte de görüldüğü gibi kentsel nüfusta artış görülmektedir. Bunda sanayileşmenin payı önemlidir. Sanayileşmeye bağlı olarak kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı göç başlamıştır.         Cevap: A
Örnek Soru 14:


Bir yerin coğrafî koşulları ile o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin, bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak yerlerde kerpiç yapılar daha çok görülür.

Bu genellemeye göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapı malzemesi olarak kerpiç kullanımının yaygın olması beklenir?
 
A) Kongo havzası
B) Kuzey Afrika
C) İngiltere’nin güney kıyıları
D) Güneydoğu Asya
E) Batı Avrupa
 

Cevabını Göster:


Soruda kerpiç evlerin kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yaygın olacağı belirtilmiştir. Buna göre verilen seçeneklerde bu özelliğe sadece Kuzey Afrika’nın sahip olduğu görülür. Kongo havzası, İngiltere’nin güney kıyıları, Güneydoğu Asya ve Batı Avrupa kıyılarında yağış fazla olduğundan kerpiç evler yaygın değildir. Cevap: B
Örnek Soru 15:


 


Cevabını Göster:


Nüfus artış oranı ile doğurganlık oranı arasındaki farktan, göçle gelenlerin oranı bulunur. Soruda verilen grafikten I ve III numaralı bölgelerin dışarıdan göç aldıkları görülmektedir.              Cevap: B
Örnek Soru 16:


 


Cevabını Göster:


Grafik incelendiğinde, 20 - 60 yaş grubu arasında çalışan nüfusun cevap şıklarında A seçeneğinde en fazla olduğu görülür.
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 2 Coğrafya
14628 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.