Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

ic-ve-dis-kuvvetler

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


Yerkabuğu hareketleri sırasında kıvrılamayacak kadar sertleşmiş sahalar yan basınçlar karşısında kırılmaya uğrar. Kırılma sonucu yüksekte kalan yerler horstları oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki horstlardan biridir?

A) Bey Dağları       B) Giresun Dağları       C) Uludağ

D) Bozdağlar               E) Ağrı Dağı


Cevabını Göster:


Horstlar daha çok ülkemizde Ege bölgemizde denize dik olarak uzanırlar. Madra, Yunt, Bozdağlar ve Aydın dağları bunlardandır. Cevap: D

T.KAYA 
Örnek Soru 2:


Enerjisini Yer'in derinliklerinden alarak yerkabuğunu şekillendiren kuvvetlere iç kuvvetler denir.

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin etkisi ile oluşmuş şekillerden biri değildir?

A) Grabenler         B) Horstlar       C) Mağaralar        D) Kraterler       E) Sıradağlar


Cevabını Göster:


Mağaralar iç kuvvetlerin değil suların karstik kayaçları eritmesiyle oluşur. Cevap:C.

T KAYA
Örnek Soru 3:


Jeolojik  devirler  boyunca   deniz   seviyesi   sürekli değişmiştir.

Deniz seviyesinin değişmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depremler                           B) Orojenez

C) Epirojenez                          D) Dalgalar           E) Rüzgarlar


Cevabını Göster:


Epirojenez Kıta oluşumu demektir. Yani Kara olna yerler deniz deniz olan yerler kara haline gelebilir. bu sırada deniz seviyesi sürekli değişir. Cevap: C

T.KAYA
Örnek Soru 4:


 a - Kıta çekirdekleri büyümüştür.

b - Alp - Himalaya dağ sistemi oluşmuştur.
c - istanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.
d - Tetis Denizi'nde biriktirme oluşmuştur.
Yukarıda verilen olayların meydana geldiği jeolojik zamanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
      a b c d
A)   I         III IV II
B)  III II I IV
C)  I         II III IV
D)  II IV I III
E)   IV III II I
 

Cevabını Göster:


 Kıta çekirdekleri büyümüştür. 1. zaman

 Alp - Himalaya dağ sistemi oluşmuştur. 3. zaman

 istanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. 4. zaman

 Tetis Denizi'nde biriktirme oluşmuştur. 2. zaman      cevap:A

 

 
Örnek Soru 5:


Eski jeolojik devirlerde oluşan ve günümüzde yaşlı dağlar denilen dağların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)   Yükseltileri genelde azdır.

B)   Türkiye'de fazla yer kaplamazlar.

C)   Çevresinde taşkömürü yatakları bulunmaz

D)   Tektonik hareketler bakımından durgundur.

E)   Yamaç eğimleri fazladır.


Cevabını Göster:


Eski kütleler aşınım, alçalmış, tektonik hareket bakımından durgun sahalardır.1. jeolojik azamana kadar uzanıyorsa taş kömürü de olabilir. Ancak eğimli yüksek sahalar daha çok genç arazilerdir. Cevap: E
Örnek Soru 6:


Dünya'da tektonik ve volkanik hareketlerin daha çok okyanus tabanlarında olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Bu alanların karalara göre daha genç yapıda olması

B)   Yerkabuğunun kalınlığının daha az olması

C)   Dalgaların aşındırmasının güçlü olması

D)   Tortullaşma alanı olması

E)   Bu alanların altındaki magmanın daha akışkan olması


Cevabını Göster:


Çünkü yerkabuğunun kalınlığı okyanus tabanlarınde daha azdır. Sial dediğmiz kat buralarda daha incedir. Cevap: B
Örnek Soru 7:


 Aşağıda bazı tortul taşlar verilmiştir.

I. Linyit                   II. Kalker                III. Konglomera

Bu    taşların    oluşum    türleri    aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I       A) Organik

       II

Mekanik

      III

Kimyasal

B) Kimyasal

Organik

Mekanik

C)      Kimyasal

Mekanik

Organik

D) Organik

Kimyasal

Mekanik

E) Mekanik

Organik

Kimyasal


Cevabını Göster:


linyit: organik tortul

kalker:kimyasal tortul

Konglomera: fiziksel-kırıntılı-mekanik tortul Cevap: D
Örnek Soru 8:


Depremin etkilediği alan depremin şiddetini ifade eder.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi depremin şiddetini belirleyen koşullardan biri değildir?

A)   Kırılan fayın uzunluğu

B)   Hiposantırın yüzeye yakınlığı

C)   Yerkabuğunu oluşturan kayaların cinsi

D)   Depremin etki süresi

E)   Yapıların sağlamlık derecesi


Cevabını Göster:


Yukarıdaki ifadeden de anşanlaşılacağı gibi yapıların sağlamlığı depremin şiddetini artırmaz ya da azaltmaz. sadece etkisini artırır ya da azaltır. Yapılar deprem alanını etkilemez. Cevap: E
Örnek Soru 9:


Genç oluşum arazilerinin yaygın olduğu yerlerde tektonik depremler etkilidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde tektonik depremler daha fazla görülür?

A) İngiltere                             B) Irak                                    C) Suriye

D) İsveç                                 E)Japonya


Cevabını Göster:


Genç oluşumlu araziler daha çok levha sınırlarının yakınında yer alır. Türkiye gibi. Şıklara baktığımızda Japonya Avrasya ve Filipinler levhaları arasında yer almakta ve şiddetli tektonik depremler olmaktadır. Cevap E
Örnek Soru 10:


Yerkabuğunun geniş sahalarının dikey doğrultuda yükselme, alçalma, çanaklaşma ve kubbeleşme olaylarına epirojenez denir.

Aşağıdakilerden hangisi epirojenez ile birlikte görülen olaylardan biri değildir?

A)   Kıyı taraçalarının oluşması

B)    Karaların yükselmesi

C)    Denizlerin yükselmesi

D)   Kıyı çizgisinin değişmesi

E)    Volkanik dağların oluşması


Cevabını Göster:


Volkanik dağlar volkanizma sonucu oluşur ve epirojenik hareketlerle ilgisi yoktur. Cevap: E
Örnek Soru 11:


             I.  Bazalt

II.  Mercan

III.   Mermer

IV.  Kumtaşı

V.  Kalker

Yukarıda verilen taşlardan  hangisi  tortul  taşlar grubunda yer almaz?

A) Yalnız I                B) Yalnız II               C) I ve III

D) II ve IV               E) IV ve V


Cevabını Göster:


            Bazalt dış püskürük

Mercan organik tortul

Mermer başkalaşım

Kumtaşı fiziksel tortul

Kalker kimyasal torul cevap: C
Örnek Soru 12:


Etkin volkanik hareketlerin olduğu bir yöreyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin söylen­mesi yanlış olur?

A)   Tektonik depremler yaşanabilir.

B)   Verimli topraklara sahiptir.

C)   Fay hatları bulunur.

D)   Eski kıta çekirdekleri üzerinde bulunur.

E)   Sıcak su kaynaklarına sahiptir.


Cevabını Göster:


Eski kıta çekirdekleri sert sağlam ve tektonik açıdan az hareketli terlerdir. cevap: C
Örnek Soru 13:


 

Aşağıda verilenlerden hangisi etkin volkanik alan­lar arasında gösterilemez?

A)   Avustralya'nın iç kesimleri

B)   Akdeniz çevresi

C)  Atlas Okyanusu'nun orta kesimleri

D)   Asya Kıtası'nın doğu kıyıları

E)   Güney Amerika'nın batısı


Cevabını Göster:


Avustralya nın iç kesimleri levha sınırlarına yakın değildir. bu yüzden volkanizma görülmez. Cevap: A
Örnek Soru 14:


Aşağıda Türkiye'de yaşanan epirojenik olaylarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)   Türkiye III. zaman sonunda epirojenik hareketlerle toptan yükselmiştir.

B)   Yükseltinin fazla oluşu nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi çökmektedir.

C)   En hızlı çökme Çukurova ve Ergene'de görülmek­tedir.

D)  Akdeniz ve Karadeniz havzaları alçalmaktadır.

E)   Epirojenik   hareketler   sonucunda   Akdeniz   ve Karadeniz'de kıyı taraçaları görülür


Cevabını Göster:


Doğu Anadolu çökme yerine Arap ve Avrasya levhalarının sıkıştırması sunucu yükselmektedir. Cevap: A
Örnek Soru 15:


Aşağıda depremlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Depremler;  çökme,  volkanik ve tektonik olmak üzere üçe ayrılır.

B)    Yeryüzünde en yaygın ve en tehlikeli depremler tektonik kökenlidir.

C)    Deprem,  yeni  oluşumlu  ve  kırıklı  yapıya  sahip yörelerde daha fazla görülür,

D)   Yeraltında çok sayıda boşluğun bulunduğu karstik arazilerde çökme depremleri oluşur.

E)    Volkanik depremler geniş alanda etkili ve şiddetli depremlerdir.


Cevabını Göster:


Volkanik depremler hem fazla yaygın değildir hemde dar alanlarda etkilidirler. Cevap: E
Örnek Soru 16:


Taşların parçalanarak deniz ve göl dipleri ile çukur yerlerde birikmesi ve çökelmesi sonucunda tortul taşlar oluşur.

Tortul taşlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A)   Tabakalı bir yapıya sahiptirler.

B)    içlerinde fosil bulundururlar.

C)    Geçmiş   iklim   olaylarının   ve   arazinin   yaşının tespitinde yararlanılır.

D)   Fiziksel, kimyasal ve organik olmak üzere üç gruba ayrılır.

E)    Tortul taşlara mermer, granit örnek olarak verilebilir.


Cevabını Göster:


Mermer başkalaşım granit ise iç püskürük kayaçtır. cevap: E
Örnek Soru 17:


Aşağıdakilerden hangisinin depremlerden etkilenmesi söz konusu değildir?

A)   Heyelan oluşumunun

B)    Dev dalgaların oluşmasının

C)    Kıvrımlı dağların oluşmasının

D)   Kaplıcaların oluşmasının

E)    Yeni kırıkların oluşmasının


Cevabını Göster:


Kıvrımlı dağların oluşumu levha hareketleri sonucu gerçekleşir Depremler bu dağları oluşturmaz. cevap :C

T KAYA
Örnek Soru 18:


Aşağıda jeolojik devirlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)   Ural ve iskandinav Dağları I. jeolojik zamanda oluşmuştur.

B)    III. jeolojik devirde insan ortaya çıkmıştır.

C)    III. zamanda bor, linyit, petrol ve tuz yatakları oluşmuştur.

D)   ingiltere IV. zamanda Avrupa'dan  koparak ada haline gelmiştir.

E)    II. zamanda kıtalar ikiye bölünmüş aralarında Tetis Denizi oluşmuştur.


Cevabını Göster:


Arkadaşlar ilk insanın ortaya çıkması 4. jeolojik azamanda kuaternerde olmuştur. cevap: B
Örnek Soru 19:


İç Anadolu Bölgesi'nde çakıl, balık fosili gibi denize ait kalıntılara rastlanmaktadır.

Bu durum aşağıda verilen şekillendirici kuvvetlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Orojenez                     B) Volkanizma                  C) Epirojenez

D) Akarsular                  E) DepremCevabını Göster:


Bu günki sıradağlarda yada denizden uzak alanlarda deniz canlılarına ait fosillerin bulunması buraların önceleri deniz tabanı olduğunu birikme alanı olduğunu daha sonra OROJENEZ ile (kıvrılma kırılma dağ olşumu) kara haline geçtiğini kanıtlar. Cevap: A

T. KAYA
Örnek Soru 20:


 Aşağıda verilen yörelerden hangisi Türkiye'de I. zamanda oluşmuş kütlelere örnek olarak verilemez?

A)   Yıldız Dağları

B)    Bitlis Masifi

C)   Van Gölü

D)   Mardin - Derik Yöresi

E)   Kırşehir çevresi


Cevabını Göster:


Soruda beliritilen alanlar Türkiyedeki eski araziler yada masiflerdir. Ancak Van gölü 3. Zamanın sonu ve 4. zamanın başlarında oluşmuştur. Cevap:C
Örnek Soru 21:


Aşağıdaki yörelerden  hangisi Türkiye'deki etkin deprem alanlarından biri değildir?

A)   Ergene Ovası

B)    Van Gölü'nün çevresi

C)    Kıyı Ege Bölümü

D)   Hakkari Yöresi

E)   Yukarı Fırat Bölümü


Cevabını Göster:


Soruda özellikle 1. derce deprem alanları verilmiş. Ancak ergene ovası bu alanlar içierisinde değil ve deprem açısından en az riskli yerlerdendir. Cevap: A
Örnek Soru 22:


 Tehlikeli olmasına rağmen Volkanik alanlarda yerleşmenin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A) O çevrede başka yerleşim bölgelerinin yokluğu
B) Volkanın çok iyi bir doğal ısı kaynağı oluşu
C) Volkanlar çevresinin turizm bakımından canlı oluşu
D) Volkanik toprakların çok verimli oluşu
E) Volkan çevresinde yerleşmenin bir gelenek oluşu
 

Cevabını Göster:


 Volkanik toraklar mineral yönünden zengin verimli toraklardır. Patates tarrımı ve bağcılık için çok uygundur.       Cevap: D
Örnek Soru 23:


 Türkiye, Japonya ile birlikte ortalama yükseltisi fazla olan ülkeler içinde yer alır. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’nin yükselmesinde etkili değildir?

A) Epirojenez                                         B) Orejenez                          C) Volkanizma
D) Kıvrım dağlarının oluşumu                E) Erozyon olaylarının görülmesi
 

Cevabını Göster:


 Erozyon dış kuvvetler tarafından gerçekleştirilir ve dış kuvvetler aşındırarak yükseltiyi azaltır.      Cevap: E
Örnek Soru 24:


 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun yakın Jeolojik dönemde yükseldiğinin kanıtı olamaz?

 

A) Peneplen halini almış arazinin arz olması
B) Volkan konilerinin fazla aşınmamış olması
C) Akarsu yataklarının denge profiline ulaşmamış olması
D) Kıyılarda delta ovalarının görülmesi
E) Yüksek ova ve platoların geniş yer kaplaması
 

Cevabını Göster:


 Volkan konilerinin fazla aşınmamış olması yükseldiğimizin bir kanıtı olamaz ancak yakın zamanda 3. zamanın sonlarında volkanizmaya uğradığımızı kanıtlar.      Cevap: B
Örnek Soru 25:


 Türkiye’de şiddetli bir deprem olasılığı aşağıdakilerden hangisinde en azdır?

A) Gediz Havzası                       B) Muş Ovası              C) Ceylanpınar Ovası      
                             D) Çoruh Kelkit oluğu                E) Amik Ovası
 

Cevabını Göster:


 Türkiye deprem haritası incelendiğinde Şanlıurfanın diğerlerine göre daha az deprem riski taşıdığı görülür.      Cevap: C
Örnek Soru 26:


 Kıtaların geniş alanlı yaylanma ve düşey doğrultuda alçalma, yükselme hareketlerine epirojenik hareketler adı verilir.

I. Denizlerin tuzluluğu
II. Buzulların erimesi
III. Dış kuvvetlere aşınma
IV. Dış kuvvetlerle birikme
V. İç kuvvetlerle beliren yerkabuğu hareketleri
 
       Olaylarından hangisi epirojenik hareketlerin nedenlerinden biri değildir?
           A) I                        B) II                       C) III                    D) IV                E)V
 

Cevabını Göster:


 Denizlerin tuzluluk oranı kıtasal yada denizel kabuğun ağırlaşıp hafiflemesi ya da izostatik dengenin bozulmasına etki etmez.     Cevap: A
Örnek Soru 27:


 Bazı taşlar suda erimiş halde bulunan maddelerin durgun ortamlarda çökelmesiyle oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu yolla oluşmuş taşlardan değildir?


A) Kaya tuzu      B) Sarkıt       C) Traverten         D) Linyit            E) Alçıtaşı

 


Cevabını Göster:


 Bu tür kayaçlara karstik kayaçlar denir. Linyit ise organik tortul kayaçtır.      Cevap: D
Örnek Soru 28:


 Türkiye’de geçtiğimiz dönemlerde kesinlikle Epirojenez görülmüştür diyen bir araştır-macı aşağıdakilerden hangisini kanıt gösterebilir?


A) Egeid karasının çökmesini
B) Yükseltinin doğuya doğru artması
C) Bütün kıyılarda 70-80 m yüksekliğindeki taraçaların varlığını
D) Kıvrım dağların varlığını
E) Tektonik göllerin çok olmasını
 

Cevabını Göster:


 Deniz kıyılarımızda ve akarsularımızda taraçaların görülmesi epirojenik hareketlere işaret eder, yükselmeyle birlikte önceden oluşan bu yapılar yükseklerde kalmıştır.      Cevap: C 
Örnek Soru 29:


      * Geniş alanlarda etkili olan  

      * Bariz tabaka ve yapı bozulmalarına sebep olmayan

      * Kıyı çizgisinin değişmesine;  sebep olan hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Epirojenez                      B) Orojenez                          C) Depremler     
                              D) Volkanizma                             E) Metamorfizma 
 

Cevabını Göster:


 Orojenez tabaka ve yapıları da bozar, ancak epirojenez kıyı çizgisini transgresyon ve regrasyon ile değiştirir. Yapıları bozmaz.       Cevap: A
Örnek Soru 30:


 Taşların çözülerek dağılması, ufalanması fiziksel ya da kimyasal yolla oluşur. Aşağıdaki alanların hangisinde fiziksel çözülme daha hızlı olarak gerçekleşir?

A) Gür orman örtüsünün bulunduğu yerlerde
B) Akarsu ağının sık olduğu nemli iklim bölgelerinde
C) Ekvatoral bölge gibi sıcak ve nemli alanlarda
D) Karadeniz Bölgesi gibi serin- nemli alanlarda
E) Bozkırların geniş yer tuttuğu iç Anadolu'da
 

Cevabını Göster:


 Fiziksel parçalanmada birinci etken kuaraklık ya da nem azlığıdır.      Cevap: E
Örnek Soru 31:


 Erozyonu, yağışlı iklim bölgelerinde sel sularıyla, kurak iklim bölgelerinde rüzgarlarda artıran ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğim
B) Yağış rejiminin düzensizliği
C) Toprağın killi oluşu
D) Yağışların yetersizliği
E) Bitki örtüsünün fakirliği
 

Cevabını Göster:


 Bitki örtüsü rüzgara karşı koyarak sel sularını yavaşlatarak erozyonu azaltır ya da önler.      Cevap: E
Örnek Soru 32:


 Yer göçmeleri ve heyelan, yamaçlarda yerçekimine bağlı olarak oluşurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumu hızlandırıcı bir etki yapamaz?

A) Kuvvetli eğim                   B) Su                    C) Kayanın ve toprağın yapısı
                            D) Tabakaların durumu                 E) Rüzgar
 

Cevabını Göster:


 Rüzgarın heyelana bir etkisi yoktur. Heyelan toprak kütlelerinin harekete geçmesidir. Rüzgar ise ancak yüzeyd etkili olabilir.      Cevap: E
Örnek Soru 33:


 Aşağıdakilerden hangisi heyelanların Karadeniz Bölgesi’nde daha çok görülmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Eğimin fazla olması
B) Bol yağış alması
C) Killi tabakaların fazla olması
D) Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması
E) Kıyının az girintili- çıkıntılı olması
 

Cevabını Göster:


 Kıyı şekilleri ile heyelan arasında doğrudan bir ilişki yoktur.      Cevap: E
Örnek Soru 34:


 Akarsuların deniz tabanlarında yaptığı biriktirmeyle oluşan yer şekline delta denir”. Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların delta oluşturmasında rol oynayan bir etmen değildir?

 

A) Denizin sığ olması
B) Akarsuyun bol alüvyon taşıması
C) Kıyıda güçlü akıntıların olmaması
D) Havzanın geniş olması
E) Gel- gitin akıntıların olmaması
 

Cevabını Göster:


 Havzanın geniş ya da dar olması önemli değildir. Önemli olan bol alüvyon gelip gelmemesidir.      Cevap: D
Örnek Soru 35:


       I. Akarsu yatağının genişlemesi

      II. Akarsu debisinde azalma
     III. Akarsu yatağında kum adalarının oluşması 
Yukarıdaki oluşumların görüldüğü yerde akarsu en çok hangisini gerçekleştirir?
A) Erozyon         B) Taşıma          C) Aşındırma      D) Eğim artışı      E) Biriktirme
 

Cevabını Göster:


 Böyle alanlarda eğim azalmış hız azalmış akarsu biriktirmeye başlamıştır.      Cevap: E
Örnek Soru 36:


Kaplıca ve ılıcaların yurdumuzun bir çok yerinde görülmesi ülkemizin hangi özelliğin-den kaynaklanır? 

 

A) Kırıklı arazinin çokluğu
B) Genç kıvrımların varlığı
C) Yükseltinin fazla olması
D) Kalker arazinin yaygınlığı
E) Yağış rejiminin düzensizliği
 

Cevabını Göster:


 Ülkemiz levha sınırlarına yakın olduğunda genç ve kırıklı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden sıcak sular ve depremler görülür.      Cevap: A
Örnek Soru 37:


 Travertenler, yer altı sularının meydana getirdiği kimyasal biriktirme şekillerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisinin traverten oluşumunda katkısı yoktur?

 
A) Yer altı suyunun kalker araziden geçmesi
B) CO2 nin (Karbondioksitin) yer altı sularında erimiş halde bulunması
C) Yörede yağış rejiminin düzenli olması
D) Kaynaklarda suyun içinde erimiş halde bulunan CO2 (Karbondioksit) gazının uçması
E) Kalker arazide akan yer altı sularının sıcak olması
 

Cevabını Göster:


 Karstik kayaçlarla yağış rejiminin ilgisi yoktur. Akdenizde de Karadenizde de karstik şekillere rastlanır.       Cevap: C
Örnek Soru 38:


 I. Orta Afrika         II. Amazon Havzası        III. Kuzey Afrika       IV. Sibirya

Yukarıdaki alanların hangisi veya hangilerinde rüzgarın şekillendirici etkisi daha fazladır?
A) I-II                   B) II                     C) II-III                 D) I-IV              E) III
 

Cevabını Göster:


 Kuzey Afrika Büyük Sahra çölüne tekabül eder ve rüzgarlar çöllerde daha etkilidir.      Cevap: E
Örnek Soru 39:


 Buzullar aşağıdaki enlemlerin hangisinde daha çok şekillendirici etkiye sahiptir?

 

A) 0 – 30     B) 20- 30      C) 30-40      D) 40-60      E)60-90
 

Cevabını Göster:


 Buzullar yıl boyunca sıcaklığın çok düşük olduğu ya dağlarda ya da kutuplarda etkilidir.      Cevap: E
Örnek Soru 40:


 Kutup bölgelerinde ve yüksek yerlerde buzullar etkilidir”. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde buzulların etkisi yoktur?

 

A) Fiyort kıyıları          B) Falez        C) Hörgüç Kaya         D) Moren         E)Skajer kıyı

 

Cevabını Göster:


 Falezler enleme ya da buzullara göre oluşmaz. Kıyıya paralel uzanan kıyılarda görülür. Buzullarla ilgili değil dalga aşınım şeklidir.       Cevap: B
Örnek Soru 41:


          I. Tektonik göller               II. Sirk gölleri    

               III. Volkan set gölleri          IV. Kıyı set gölleri
        Yukarıdaki göllerden hangi ikisinin oluşumunda dış kuvvet etkili olmuştur?
        A) I-II                   B) II-III                C) II- IV               D) I-III                   E) II- IV 
 

Cevabını Göster:


 Sirk gölleri buzul kıyı set gölleri dalgalar tarafından oluşturulur.      Cevap: E
Örnek Soru 42:


 Kanyon vadilerde oluşan taraçalrın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğim fazlalığı
B) Akarsuyun akış hızı
C) Kayaların farklı dirençte olması
D) Akarsu yükünün çokluğu
E) Akarsu rejiminin düzenli oluşu
 

Cevabını Göster:


 Kanyon vadilrt yatay uzanan tabakalarda akarsuların derine gömülmesi ile oluşur. Bu tabakalrın direci vadilerin dik ve girintili çıkıntılı olmasında etkilidir.      Cevap:C
Örnek Soru 43:


 Göl oluşumları ile ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?

A) Van gölü- Volkanik set
B) Tortum- Heyelan set
C) Tuz gölü- Tektonik
D) Büyük çekmece- Krater
E) Bafra- Akarsu set
 

Cevabını Göster:


 Büyük çekmece gölü dalga biriktirmesi ile oluşmuş kıyı set gölüdür.      Cevap: D
Örnek Soru 44:


 Göllerin suyunun acı, tatlı, tuzlu olması gölün hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Beslenme kaynakları
B) Ayağının olup olamaması, arazi yapısı 
C) Gölün genişliği
D) Derin veya sığ olması
E) Akarsuların taşıdığı suyun özellikleri 
 

Cevabını Göster:


 Göl ayağı yani gedegeni olmayan göller genellikle tuzludur, varsa tatlı suya sahiptir. Bir diğer etken ise göl çanağının yapısıdır.      Cevap:B              Tamer Kaya Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 45:


 Aşağıdakilerden hangisi yer altı suları ve kaynakların oluşumuna katkıda bulunan yer şekillerinden değildir?

 

A) Obruk              B) Polye                 C) Traverten             D) Falez               E) Dolin
 

Cevabını Göster:


 Falezler Kıyıya paralel uzanan kıyılarda görülür. Yeraltını sularıyla ilgisi yoktur.          Cevap:D
Örnek Soru 46:


 Karadeniz ve Akdeniz kıyıları fazla girintili çıkıntılı olmadığı halde, Ege kıyılarında girinti çıkıntı fazladır. Bunun nedeni nedir?

 

A) Akarsuların  kıyıda biriktirme yapması
B) Dalga ve akıntıların kıyıda yaptığı aşındırma
C) Dağların denize uzanış yönü
D) Ege denizinde çok sayıda ada olması
E) Ege denizinin bir iç deniz olması
 

Cevabını Göster:


 Egede dağlar denize dik uzandığından girinti çıkıntı daha fazladır.       Cevap:C
Örnek Soru 47:


 Haliç; deniz suyunun akarsu ağzına girip aşındırma yapması ile oluşan yer şeklidir. Buna göre haliç oluşabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Akarsu çok su taşımalı
B) Akarsuyunun yatak eğimi fazla olmalı
C) Kıyıda gel- git etkili olmalı
D) Deniz derinliği az olmalı
E) Akarsu havzası geniş olmalı
 

Cevabını Göster:


 Gel git olayında deniz suyu akarsuyun ağzında biriktirdiği malzemeyi denizin diplerine doğru taşır. Bu da haliç oluşumuna etki eder.     Cevap:C
Örnek Soru 48:


 Dalgalar bir yandan çarparak, diğer yandan içlerinde taşıdıkları tortuları kıyıya vurarak zamanla dik kıyıların altını oyup buraları çökertirler”. Bu yer şekli hangisidir?

A) Körfez              B) Falez                C) Haliç                    D) Delta              E) Tombolo
 

Cevabını Göster:


 Bu şekillere falez denir. Akdeniz ve Karadenizde yaygındır.      Cevap:B
Örnek Soru 49:


 Dalga, akıntı, gel-git görülen yerlerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşmaz? 

 
    A) Kıyı oku            B) Delta ovası       C) Tombolo             D) Yalıyar              E) Haliç,
 

Cevabını Göster:


 Delta olabilmesi için öncelikle denizde akıntı ve gelgit etkisinin olmaması gerekir aksi takdirde birikme gerçekleşmez.      Cevap:B
Örnek Soru 50:


 Aynı enlem üzerinde bulunan okyanuslarda izoterm eğrileri bazen aynı yol izlemez, kuzeye veya güneye yönelir. Bu durumun nedeni nedir?

 

A) Gel- git olayının etkisi
B) Derinliklerinin fazla olması
C) Akıntıların etkisi
D) Tuzluluk oranının farklı olması
E) Genişliklerinin farklı olması
 

Cevabını Göster:


 Sıcak ve soğuk su akıntıları gittikleri yerlerin sıcaklığı üzerinde etkildirler.      Cevap:C
Örnek Soru 51:


 Aşağıdakilerden hangisi gel- git olayının temel nedenidir?

 

A) Dünyanın günlük hareketi
B) Güneş ışınlarının düşme açısı
C) Ay ve güneşin çekim etkisi
D) Denizaltı depremleri
E) Sürekli rüzgarlar
 

Cevabını Göster:


 Gök cisimlerinin çekim gücünden dolayı dünyadaki suların alçalıp yükselmesine gel git denir.      Cevap:C
Örnek Soru 52:


 K.Y.K.de kuzeyden; G.Y.K.de güneyden gelen akıntılar soğuktur  Bu durumun nedeni nedir?

A) Enlem etkisi
B) Mevsimlerin etkisi
C) Rüzgarın etkisi
D) İçinde buzul taşımaları
E) Yoğunlukların çok oluşu
 

Cevabını Göster:


 Bunun nedeni kutupların soğuk olması, dünyanın şekli, yani enlem etkisidir.      Cevap: A
Örnek Soru 53:


 Aşağıdaki deniz suyunu hareketlendiren faktörler ve hareket sonucu meydana gelen olaylardan hangisi yanlış eleştirilmiştir?

 

A) Denizaltı volkanları- Tusunami dalga
B) Güneş’in çekim gücü- Gel- git
C) Rüzgalar- Dalga ve akıntılar
D) Ayın çekim gücü- Okyanus akıntıları
E) Denizaltı depremleri – Tusunami dalgalar
 

Cevabını Göster:


 Okyanus akıntıları sıcaklık ve yoğunluk farkı ile sürekli rüzgarlara bağlı olarak ortaya çıkar.      Cevap:D
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
28449 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.